Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

unconscious
5118 0883 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viairmelin irmelin
unconscious
6926 406c 390
Reposted fromgrubas grubas viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
unconscious
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
Dzień milczenia zamienił się w tydzień.
Tydzień w miesiąc.
Miesiąc w rok.
A rok w lata.
I tak o to zakończyła się ta bajka..
— (via musicgirl02)
Reposted fromkostuchna kostuchna viairmelin irmelin
unconscious
6219 dc42 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin

October 20 2017

unconscious
7938 8a8d 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
7897 cac6 390
Reposted fromhawke hawke viairmelin irmelin
6470 62c8 390
1924 f904 390
9041 f1ad 390
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viairmelin irmelin
unconscious
Reposted fromworst-case worst-case viadzony dzony
9200 a1c3 390
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viadzony dzony
0205 bc99 390
Reposted fromhawke hawke viashithappenss shithappenss
unconscious
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

3736 c1dd 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viadzony dzony
6281 0831 390
Reposted fromLaraneia Laraneia viaviva-salvadore viva-salvadore
unconscious
unconscious
5900 3c27 390
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
unconscious
6895 2370 390
Jeleń.
Reposted fromkivlov kivlov viairmelin irmelin
unconscious
3290 c8ee 390
J. Borszewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl