Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2016

unconscious
unconscious
unconscious

May 27 2016

unconscious
4203 8710 390
unconscious
5652 e142 390
Reposted fromusagii usagii viasunshines4me sunshines4me
unconscious
6568 9e41 390
Reposted frompunisher punisher viaviva-salvadore viva-salvadore
unconscious
4276 7a12 390
and I don't know how to live with this love. 
2045 86ea 390

trillgamesh:

it’s like you’re my mirror

unconscious
6240 96f4 390
Reposted frombukoz bukoz viaarienaitsuno arienaitsuno
unconscious
8893 8534 390
Reposted fromesthrelle esthrelle viaarienaitsuno arienaitsuno
unconscious
Najgroźniejszym wrogiem człowieka jest jego układ nerwowy.
— George Orwell - 1984 (via sidesofsouls)
Reposted fromLittleJack LittleJack viadzony dzony
unconscious
3186 5214 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamalaw malaw
unconscious
9096 9456 390
Reposted fromvounsky vounsky viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
unconscious
7023 fdf9 390
Reposted frombudas budas viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
unconscious
7754 d03c 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viakarolsss karolsss
unconscious
unconscious
Jeśli nosisz w sobie samotność to ona nie zniknie w Nowym Jorku, Barcelonie ani Kairze. Zabierzesz ją dokądkolwiek będziesz próbowała uciec. Bo nie da się uciec od samego siebie.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromostatni ostatni viakarolsss karolsss
unconscious
Dawno już nie słyszałam, żeby ktoś mówił o miłości. Za to często słyszę o nienawiści, niechęci, braku zaufania. Myśli biegną jakoś inaczej... Młodzi uważają, że życie i partner mają im coś dać, a nie myślą, ile sami mogą dać. Czekają, aż druga strona wykona gest, więc są rozczarowani i szybko się rozwodzą. My myśleliśmy, jak coś zrobić razem. Chcieliśmy „znaleźć miłość życia", „zakochać się". Teraz młodzi mówią, że chcą kogoś „mieć".
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viakarolsss karolsss
unconscious
Jak się nie rozliczymy z przeszłością, to się odezwie w przyszłości. Nastąpi nowe oszustwo, nowa krew. Przeszłość jeszcze przed nami.
— Swietłana Aleksijewicz, "Cynkowi chłopcy"
Reposted from1923 1923 viakarolsss karolsss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl