Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

unconscious
4252 c337 390
Reposted frommindtrap mindtrap viatatuaze tatuaze
unconscious
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca.
unconscious
unconscious
1938 6a42 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa vialaparisienne laparisienne
9372 5ccf 390
Reposted fromfujitsuh fujitsuh viakomplikacja komplikacja
unconscious
5555 d1e6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
unconscious
5396 e051 390
unconscious
1563 f66a 390
Reposted fromhomczi homczi vialaparisienne laparisienne
unconscious
0887 9583 390
unconscious
unconscious
3001 3afd 390
unconscious
7102 7aa6 390
Reposted fromcorvax corvax vialaparisienne laparisienne
unconscious
4725 419d 390
unconscious
Już nie pamiętam jak było źle
o co nam poszło, zgubiłem się.

I gdybym mógł - cofnąłbym czas
chciałbym to przeżyć kolejny raz

Czułem najmocniej i tego mi brak...
— Kortez
Reposted fromplugss plugss vialaparisienne laparisienne
unconscious
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
unconscious
2895 e781 390
Reposted frombzdura bzdura viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
unconscious
6872 6f99 390
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viacolours colours
6130 8710 390

cartoondads:

no pain, no pain

unconscious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl