Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

4113 f9dd 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viakarolsss karolsss
4848 2d3a 390
Reposted fromunco unco viakarolsss karolsss
unconscious
0589 cc9e 390
Reposted fromtaSowa taSowa viakarolsss karolsss
4937 1a62 390
unconscious
0649 550c 390
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viakarolsss karolsss
0390 a754 390

amitds:

devildoll:

fit-fab-fun:

Yoga Bunny Routines! - Creds
I do these for a quick morning stretch - max. 12 minutes!

oh my god this is adorable

I was reminded of you honeyvonbunny

6678 42ca 390

August 12 2017

5446 7c8d 390

travelposts:

nature

Reposted fromAmericanlover Americanlover viadzony dzony
unconscious
7607 6eeb 390

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viakomplikacja komplikacja
unconscious
Bardziej lubimy podobnych do nas, bardziej im też ufamy.
— George Boeree
Reposted fromflesz flesz viakomplikacja komplikacja
unconscious
9680 986d 390
Reposted fromgingillo gingillo viakomplikacja komplikacja
unconscious
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
Reposted frommexicomagico mexicomagico viakomplikacja komplikacja
unconscious
8370 a229 390
Reposted frommhsa mhsa viakomplikacja komplikacja
unconscious
8374 7504 390
Reposted fromohnina ohnina viakomplikacja komplikacja
unconscious
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viakomplikacja komplikacja
unconscious
Reposted frompeper peper viairmelin irmelin
unconscious
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.
Reposted fromgivememyself givememyself viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl