Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2018

unconscious
9390 9f55 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vialaparisienne laparisienne
unconscious
6666 6533 390
Reposted fromMatalisman Matalisman vialaparisienne laparisienne
unconscious
[...] wolę z Tobą zbłądzić, niż z innymi dojść do celu.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromyourtitle yourtitle vialaparisienne laparisienne
3788 8fc0 390
Reposted fromzzuuoo zzuuoo vialaparisienne laparisienne
unconscious
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow vialaparisienne laparisienne
unconscious
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart viavouk vouk
unconscious
0603 bbb4 390
Reposted fromxanth xanth viavouk vouk
unconscious
8044 9864 390
unconscious
6782 bcca 390
Reposted fromfilmowy filmowy viakarolsss karolsss
unconscious
unconscious
8857 8771 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
unconscious
unconscious
4353 99c0 390
Reposted fromsheismysin sheismysin vialaparisienne laparisienne
unconscious
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialaparisienne laparisienne
4702 6345 390

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack vialaparisienne laparisienne
unconscious
unconscious
0036 36d0 390
unconscious
5929 0223 390
unconscious
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi vialaparisienne laparisienne
unconscious
Reposted fromnosmile nosmile vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl